Betekenis Wmo

De betekenis van Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is in Nederland ingevoerd en heeft als doel om burgers te ondersteunen op het gebied van participatie, zelfredzaamheid en het bevorderen van hun welzijn. De Wmo heeft als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij, ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond.

De Wmo richt zich op verschillende terreinen van het dagelijks leven, zoals wonen, zorg, welzijn, vervoer en sociale activiteiten. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste ondersteuning krijgt om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. De wet legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten, waardoor zij kunnen inspelen op de specifieke behoeften en omstandigheden van hun inwoners.

Een belangrijk principe van de Wmo is het uitgangspunt van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat mensen eerst zelf kijken wat ze kunnen doen om hun situatie te verbeteren, bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of buren. Als dat niet voldoende is, kan de gemeente ondersteuning bieden. De gemeente kijkt samen met de burger naar wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste ondersteuning te realiseren.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Compensatieplicht Wmo

Een ander kernbegrip in de Wmo is de compensatieplicht. Dit houdt in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking of chronische problemen een passende compensatie krijgen, zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Deze compensatie kan bijvoorbeeld bestaan uit hulpmiddelen, woningaanpassingen, begeleiding, dagbesteding, of andere vormen van ondersteuning.

Om te bepalen welke ondersteuning precies nodig is, wordt er vaak een gesprek gevoerd tussen de burger en een medewerker van de gemeente, ook wel het keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek wordt gekeken naar de persoonlijke situatie, de mogelijkheden en de behoeften van de burger. Op basis daarvan wordt een ondersteuningsplan opgesteld, waarin staat welke voorzieningen en hulp er worden ingezet.

De Wmo is er niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen, mensen met psychische problemen, mantelzorgers en andere groepen die ondersteuning nodig hebben. Het doel is om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden en te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Daarnaast is preventie een belangrijk aspect van de Wmo. Gemeenten hebben de taak om te zorgen voor preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat problemen en zorgvragen zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het aanbieden van activiteiten en voorzieningen gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn, het voorkomen van eenzaamheid, of het ondersteunen van mantelzorgers.

De Wmo werkt nauw samen met andere wetten en regelingen, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. Samen vormen zij het sociaal domein, waarbinnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat er wordt gekeken naar het totale plaatje van de burger en dat er maatwerk wordt geleverd.

Al met al heeft de Wmo een belangrijke rol in het bevorderen van de kwaliteit van leven en het welzijn van burgers in Nederland. Door ondersteuning te bieden op maat, worden mensen geholpen om zo zelfstandig en actief mogelijk te kunnen leven en deel te nemen aan de samenleving. De Wmo betekenis gaat dus veel verder dan alleen een wet; het staat symbool voor het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en meetelt.