Jeugdzorg

Jeugdzorg is een belangrijk domein binnen de zorg dat zich richt op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het omvat een breed scala aan diensten en interventies om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun groei, ontwikkeling en welzijn, evenals het bieden van hulp aan gezinnen.

In Nederland is de jeugdzorg onderdeel van het bredere sociaal domein, waarbij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg sinds 2015 is overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Deze overgang werd gemaakt om de zorg dichter bij gezinnen te brengen en de samenwerking tussen verschillende hulpverleners te verbeteren.

Alle Wmo-loketten in Nederland

Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-zorgloket. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken de zorgvragen met je en geven je advies over de mogelijkheden. Bij het Wmo-zorgloket van jouw gemeente kun je terecht voor je hulpvraag vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp.

 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden
 • almelo
 • borne
 • dinkelland
 • enschede
 • haaksbergen
 • hellendoorn
 • hengelo
 • hofvantwente
 • losser
 • oldenzaal
 • rijssenholten
 • tubbergen
 • twenterand
 • wierden

Doelstellingen van de jeugdzorg

De belangrijkste doelstellingen van de jeugdzorg zijn het bevorderen van het welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften en omstandigheden van elk kind en gezin. De jeugdzorg richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het creëren van een veilige en stabiele omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien.

Verschillende Vormen van Jeugdzorg

Jeugdzorg omvat diverse vormen van hulp en ondersteuning, afhankelijk van de specifieke behoeften en problemen van het kind of de jongere. Enkele belangrijke vormen van jeugdzorg zijn:

 1. Jeugdhulp: Dit omvat verschillende vormen van begeleiding, behandeling en ondersteuning voor kinderen en jongeren die problemen ervaren op sociaal, emotioneel, gedragsmatig of psychisch gebied.
 2. Jeugdbescherming: Wanneer de veiligheid of ontwikkeling van een kind in gevaar is, kan jeugdbescherming worden ingeschakeld. Dit omvat maatregelen zoals ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing om de veiligheid van het kind te waarborgen.
 3. Jeugdreclassering: Voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, biedt jeugdreclassering begeleiding en ondersteuning om te voorkomen dat ze opnieuw in de criminaliteit belanden.
 4. Pleegzorg: In situaties waarbij kinderen niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, kan pleegzorg worden ingezet. Kinderen worden dan in een pleeggezin geplaatst waar ze liefdevolle zorg en begeleiding ontvangen.
 5. Gesloten Jeugdzorg: Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die een risico vormen voor zichzelf of anderen, kan gesloten jeugdzorg worden ingezet. Dit omvat zorg in een gesloten setting met intensieve begeleiding en behandeling.
 6. Jeugd-GGZ: De Jeugd-GGZ biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen.
 7. Jeugd-LVB: Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is er specifieke jeugdzorg beschikbaar om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

Het Hulpverleningsproces

Het hulpverleningsproces in de jeugdzorg begint meestal met een hulpvraag van het kind, de jongere, de ouders of andere betrokkenen. Vervolgens wordt er een hulpverleningsplan opgesteld waarin de doelen en de te nemen stappen worden vastgelegd.

Het hulpverleningsproces is vaak multidisciplinair, waarbij verschillende hulpverleners en professionals samenwerken om het kind en het gezin te ondersteunen. Dit kunnen bijvoorbeeld jeugdzorgwerkers