Voorliggende voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een term die wordt gebruikt binnen het sociaal domein en verwijst naar een bestaande voorziening of regeling die eerst moet worden ingezet voordat er aanspraak kan worden gemaakt op specifieke ondersteuning of voorzieningen vanuit de overheid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Het idee achter een voorliggende voorziening is dat mensen in eerste instantie gebruik moeten maken van bestaande algemene voorzieningen of voorzieningen die regulier beschikbaar zijn in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een algemene zorgverzekering, kinderopvang, onderwijsvoorzieningen of maatschappelijke ondersteuning zijn. Pas wanneer deze voorliggende voorzieningen onvoldoende passende ondersteuning bieden, kan er aanspraak worden gemaakt op gespecialiseerde voorzieningen of regelingen.

Het principe van voorliggende voorzieningen heeft als doel om de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen te stimuleren en om de kosten en inzet van gespecialiseerde voorzieningen te beperken.

Het houdt in dat er eerst wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen doen of welke bestaande voorzieningen beschikbaar zijn voordat er een beroep wordt gedaan op specifieke maatwerkvoorzieningen.